Vedtægter

Vedtægter

 1. Foreningens navn
 2. Foreningens hjemsted og stiftelsesår
 3. Foreningens formål
 4. Medlemskab
 5. Udelukkelse, karantæne og eksklusion
 6. Kontingent
 7. Regnskabsår
 8. Bestyrelsen
 9. Tegningsregler
 10. Generalforsamling
 11. Ekstraordinær generalforsamling
 12. Vedtægtsændringer
 13. Opløsning af foreningen, herunder anvendelse af overskud

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Foreningen SPICY DENMARK – oplevelser i  Nationalpark Vadehavet.

§ 2. Foreningens hjemsted og stiftelsesår
Foreningen er stiftet i Tønder Kommune i 2014.

§ 3. Foreningens formål
Foreningens formål er at udvikle og skabe oplevelser i, omkring eller inspireret af Nationalpark Vadehavet. Oplevelser der i nogle tilfælde appellerer bredt, andre gange en begivenhed eller et konkret indslag i hverdagen for et mere smalt publikum. Oplevelser i bredt forstand, fx indenfor natur, kultur, gastronomi, kunst, kunsthåndværk, krop og sind. Oplevelser der på hver sin vis appellerer til sanserne og som kan være med til at gøre en helt almindelig dag mere farverig og spændende.
Mængden af oplevelser, variationen af disse og indholdet er ikke fast, dog min. 1 oplevelse om året.

§ 4. Medlemskab
Medlemmer optages ved at udfylde ansøgningsskema, der rekvireres gennem hjemmesiden eller formanden. Det er formanden der behandler indkomne ansøgninger, og formanden der giver optagelse eller afslag til indkomne ansøgninger om medlemskab. Svar gives skriftligt indenfor 1 måned. Til den årlige generalforsamling oplyses medlemmerne om status for medlemskab, og får af formanden et overblik over indkomne ansøgninger, afslag og nye optagede medlemmer.

Alle der kan tilslutte sig foreningens vedtægter og som har interesse i at bidrage positivt til foreningens aktiviteter og initiativer, kan søge om optagelse i foreningen. Som medlem kræves det, at man vil bidrage aktivt til at udbrede kendskabet til foreningen og de aktiviteter der igangsættes.  Alle kan søge om optagelse af foreningen.
Foreningens primære medlemsform er aktive medlemmer.  Foreningen diskriminerer ikke på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold.
Medlemmer modtager 2 gange årligt et nyhedsbrev pr. mail.
På foreningens hjemmeside vil aktuelle arrangementer og initiativer blive offentliggjort – og det vil fremgå hvordan, hvornår og hvorhenne man kan deltage, samt info om evt. brugerbetaling.
Medlemmer udmeldes ved skriftlig henvendelse til formanden, med virkning fra 1. januar. DVS man udmelder sig senest medio december da der opkræves kontingent primo januar.

§ 5. Udelukkelse, karantæne og eksklusion
Der kan være tilfælde, hvor en persons opførsel strider mod foreningens tarv, eller hvor medlemmet blot ikke overholder de fælles spilleregler.
Det kan betyde at medlemmet efter 1 advarsel bliver ekskluderet.
Det er formanden der træffer den endelige beslutning herom.
 
§ 6. Kontingent
Der skal betales kontingent for at være medlem af foreningen. Kontingentstørrelsen fastsættes på generalforsamlingen. Når man melder sig ind bliver man opkrævet kontingent der betales via en overførsel til foreningens konto, og herefter betales der kontingent 1 gang årligt i januar.

§ 7. Regnskabsår
Regnskabsåret er den periode, som der opkræves kontingent for, og som der udarbejdes regnskab for. Foreningen følger kalenderåret.

§ 8. Bestyrelsen
Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges på den stiftende generalforsamling. Herefter vælges der bestyrelse på de følgende årlige generalforsamlinger.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt de fremmødte. På generalforsamlingen skal vælges en formand (2 år), en kasserer (2 år) 1 bestyrelsesmedlem (1 år). 1 bestyrelsesmedlem (2 år).  1 revisor (2 år)

Bestyrelsesmedlemmernes kompetence og arbejdsområder:
formand (2 år): Tegner foreningen udadtil og varetager medlemskontakt, pressekontakt, udvikling, planlægning, igangsættelse af aktiviteter samt fundraising. Indkalder til bestyrelsesmøder og generalforsamling. Budget og regnskab. 1-2 nyhedsbreve pr. år. (pr. mail). Hjemmesideansvarlig..
kasseren (2 år), Regnskab, herunder kontingent.
bestyrelsesmedlem (1 år): Sparringspartner for den øvrige bestyrelse i forhold til fortsat udvikling af foreningen jf. foreningens formål.bestyrelsesmedlem (2 år): Sparringspartner for den øvrige bestyrelse i forhold til fortsat udvikling af foreningen jf. foreningens formål. 
Revisor: gennemgår og sikrer rigtigheden af regnskabet.
Bestyrelsen, (minus revisor, efter behov suppleant) deltage aktivt i min. 1 bestyrelsesmøder årligt, samt generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når min. 2 ud af 3 er tilstede, og at 1 af disse er formanden.

§ 9. Tegningsregler
Foreningens tegningsregler fastlægger, at det er formanden der udadtil kan binde (tegne) foreningen juridisk, f.eks. ved oprettelse af bankkonto eller ved indgåelse af købs- eller låneaftaler.

§ 10. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i foråret. Der indkaldes skriftligt via mail til aktive medlemmer samt via annoncering på foreningens hjemmeside.  På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Forud for formandsposten skal man have været aktivt medlem i 2 år.

Generalforsamlingen skal afvikles til følgende dagsorden:
(ved stiftende generalforsamling anvendes også nedenstående dagsorden, dog udelukkes af naturlige årsager punkt 2 og punkt 6)
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. evt. Valg til bestyrelsen
8. evt. Valg af 1 suppleant
9. evt. Valg af revisor
10. Eventuelt

Medlem fremsætter forslag til behandling på generalforsamlingen ved at kontakte formanden skriftligt min.1 uge før generalforsamlingen.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling
Ud over den ordinære generalforsamling kan der være behov for en ekstraordinær generalforsamling. F.eks. fordi der i medlemskredsen opstår stor utilfredshed med bestyrelsen, eller - mere fredeligt - fordi bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes mening i en vigtig sag. Den siddende bestyrelse kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Hvis min. 50 % af medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling, kan de fremlægge et ønske herom til bestyrelsen. Et ønske skal fremlægges for bestyrelsen i god tid (5 uger), således at bestyrelsen har mulighed for at agere og behandle sagen bedst muligt. Der indkaldes med 14 dages varsel, skriftligt (via mail) til aktive medlemmer samt via annoncering på foreningens hjemmeside. 

§ 12. Vedtægtsændringer
Vedtægterne er vedtaget på en generalforsamling og kan derfor kun ændres på en generalforsamling. Den procedure, der skal følges i forbindelse med senere ændringer af vedtægterne, er at medlemmer forud for en generalforsamling kan komme med forslag til konkrete – i skrift beskrevne - vedtægtsændringer. Disse kan blive taget op og behandlet på generalforsamlingen. En vedtægtsændring kan blive en realitet, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Dagsorden til generalforsamlingen vil udførligt oplyse om, at der skal behandles forslag til nye vedtægter og i givet fald, hvad de går ud på.
Hvis idéoplægget til vedtægtsændringen skabe et grundlag for en grundig debat blandt medlemmerne – kan det blive nødvendigt at udskyde en egentlig behandling og afstemning til en ekstraordinær generalforsamling. Det er i sidste ende formandens beslutning.

§ 13. Opløsning af foreningen
Det er kun en generalforsamling, der kan opløse foreningen. 2/3 af de fremmødte skal stemme for en opløsning for at det bliver en realitet.
Vedtægterne skal i henhold til Folkeoplysningsloven tage stilling til, hvad der skal ske med foreningens eventuelle formue og materialer i tilfælde af opløsning. Derfor: I tilfælde af opløsning vil bestyrelsen søger for at en eventuel formue vil gå til børn og unge i Gl. Højer Kommune.

Afslutning
Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling i maj 2014.