Referat Generalforsamling 2023

Referat Generalforsamling 07.05.23, Tønder Flyveplads

Naturforeningen SPICY – oplevelser ved dige, marsk og vadehav

Generalforsamlingen afvikles til dagsordenen i henhold til foreningen vedtægter.

1.
Valg af dirigent og referent

Jane Boes

2. 
Bestyrelsens beretning.
Året bød på tur til Marsktårnet i Skærbæk med rundvisning af en af investorerne Hans Henrik Pørksen. Herudover inviterede foreningen til byvandring i Højer, med fokus på byomdannelse og bosætning. Vi så bla. den flot gennemrenoverede ejendom ’Storegade 23’, med kontor og butiksfaciliteter samt 3 lejemål.


3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

2022 bød på et overskud på 573.00 kr. På indtægtssiden var der i 2022 i alt 19 betalende medlemmer ’a 150 kr. hvilket genererede en kontingentindtægt på 2850.00 kr. Herudover var der indtægter på i alt 1450 kr. fra arrangementer. I alt indtægter på 4300 kr. På udgiftssiden landede de faste udgifter bank (gebyrer, renter, årsgebyr dankort) på 1622 kr. Website beløb sig til 929 kr. Herudover var der samlede udgifter på 1176 kr. til forplejning og entrebilletter til arrangementer. I alt udgifter for 3727 kr. Resultatet for 2022 regnskabet er tilfredsstillende med 573 kr. i overskud.


4.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering.

Der budgetteres med 14 betalende medlemmer i 2023, og de 2800 kr. sandsynligvis vil kunne dække de faste udgifter til webside og bank. Budgettet for 2023 viser et estimeret overskud på 1661 kr. Det relativt høje overskud forklares med, at 2 medlemmer i maj 2023 laver en frivillig naturguidning i foreningsregi, og modtager herfor 1500 kr. i honorar, som de lader tilfalde foreningen. Var dette ikke sket ville budgettet for 2023 vise et lille overskud på 161 kr. Det giver anledning til overvejelser omkring medlemstallet. Mere herom under punktet ’eventuelt’.


5.

Fastlæggelse af kontingent.

Fortsat 200 kr. pr. person


6.

Behandling af indkomne forslag.


7.

evt. Valg til bestyrelsen -

evt. Valg af 1 suppleant -

evt. Valg af revisor -


8.

Eventuelt
Der opfordres til, at alle gør reklame for foreningen, så vi kan finde 2 – 3 nye medlemmer. Det er nødvendigt i forhold til foreningens økonomi. For at det hænger bedre sammen økonomisk skal vi være minimum 15 medlemmer, grundet de stigende udgifter til bank og hjemmeside. Sidstnævnte er overtaget af et nyt firma ved navn one.com, der har varslet prisstigninger på den løsning som foreningen benytter. Når der laves arrangementer, er der fortsat en symbolsk deltagerbetaling for medlemmer, og en højere pris for øvrige deltagere.

 

Der blev lavet en fælles brainstorming med ideer til kommende naturarrangementer 23/24

- Rundvisning og smagning ’Vibegården’ ved Skærbæk v/ Anders Sørensen
- Vandring og besøg ved Pumpestationen ved Lægan

- Rundvisning ’Højergård’ / virksomhedsbesøg ’Vadehavsoplevelser’ v/ Morten Riis
- Flødebolleworkshop hos ’Fylla Chokolade’ i Møgeltønder (P.t på barsel)
- Besøg hos sivfletter Thomas i Rudbøl – indblik i et gammelt håndværk
- Vandring og rundvisning ved Trøjborg Slotsruin
- Havevandring / rundvisning Schackenborg Slot
- Virksomhedsbesøg hos ’Norlyk Destilleri’ i Tønder v/ Jesper og Claus Norlyk
- Virksomhedsbesøg hos ’Vestslesvigsk Bryghus’ v/ Hans Lautrup Nørgaard
- Virksomhedsbesøg hos ’
Marskdestilleriet’ v/ Hans Sjursen 

- Virksomhedsbesøg hos ’Restaurant Slusen Højer’ v/ Pia de Place

 

 ....................................................................................................................


Serviceoplysning:

NÆSTE SPICY ARRANGEMENTER: 
JUNI 2022: søndag d 4 juni 2023 kl. 10.00 - ca. 12.00
Naturvandring - Lægan, en pumpestation i Marsken

Pumpestationen er en af 4 pumpestationer i Marsken som sikrer en afvanding af marskområdet. Efter at vi har udforsket pumpestationen vandrer vi videre til ‘Marskshelter' ved Lægan.

Tilmelding pr SMS til 2888 9018 - venligst senest 3 dage før, tak.
Mødested: Parkeringspladsen v/ Bådklubben Vidå, Møllehusvej 2C, 6270 Tønder
Pris: 30 kr. for medlemmer inkl. en lille forfriskning. - øvrige 100 kr.

 

Efter generalforsamlingen var der et tilbud om rundflyvning ved Bent Lund fra Tønder Flyveklub.


-

-